Info i saopštenja

ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Na osnovu člana 88. stav 2. tačka 8) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj  145/14) i  člana 35. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, Nadzorni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas, na sednici od  22. maja  2015. godine, doneo je

 

O D L U K U
O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANjE

Ovom  odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje malih kupaca i domaćinstava  javnog snabdevača prirodnog gasa – Javno preduzeće "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas iz Vrbasa.

 

PREUZMI ODLUKU

 

 

Odluka o davanju saglasnosti

 

 

 

.

 

ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Na osnovu člana 88. stav 2. tačka 8) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj  145/14) i  člana 35. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, Nadzorni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas, na sednici od  27. januara  2015. godine, doneo je

 

O D L U K U
O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANjE

Ovom  odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje malih kupaca i domaćinstava  javnog snabdevača prirodnog gasa – Javno preduzeće "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas iz Vrbasa.

 

PREUZMI ODLUKU

 

 

Odluka o davanju saglasnosti

 

 

 

.

 

ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Na osnovu člana 64. stav 2. tačka 1) Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 57/11, 80/11-ispravka, 93/12 i 124/12) i člana 35. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas,
Nadzorni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas, na sednici od 7. oktobra 2014. godine, doneo je

O D L U K U
O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANjE

1.    Ovom odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjim kupcima priključenim na sistem za distribuciju prirodnog gasa Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas.

2.    Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Službeni glasnik RS", broj 75/14) i to:

Категорије купаца

Групе

купаца

Тарифа "енергент" (дин/m 3)

Тарифа "капацитет"

(дин/m 3/дан/ година)

Тарифа

"накнада по месту испоруке" (дин/место испоруке/година)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Категорија 1

 

p < 6 bar

"Мала потрошња"

("Мала потрошња-домаћинства" и "Мала потрошња-остали")

48 , 34

 

2.005,62

"Ванвршна потрошња К1"

 

 

 

"Равномерна потрошња К1"

46 , 08

135,63

2.005,62

"Неравномерна потрошња К1"

46 , 08

159,56

2.005,62

Категорија 2

 

6 ≤ p ≤ 16 bar

"Ванвршна потрошња К2"

45 , 65

101,93

20.056,19

"Равномерна потрошња К2"

45 , 65

123,78

20.056,19

"Неравномерна потрошња К2"

45 , 65

145,62

20.056,193.    Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. novembra 2014. godine, osim za grupu kupaca "Mala potrošnja – domaćinstva" za koju se primenjuje od 15. novembra 2014. godine.Broj: 01-1323/2014
U Vrbasu, 7. oktobra 2014. godine

Predsednik Nadzornog odbora
Vladimir Đurić

PRILOG:


   

ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

Na osnovu člana 103. tačka 6 ) , u vezi sa članom 64. stav 2. tačka 5) Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 57/11, 80/11-ispravka, 93/12 i 124/12) i člana 35 . Statuta Javnog preduzeća "Vrbas - gas " za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, Nadzorni odbor JP "Vrbas - gas " Vrbas, na sednici od 5 . septembra 2014. godine , doneo je

O D L U K U

O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA

  • Ovom o dlukom utvrđuje se cena pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa za mesta isporuke na distributivnom sistemu Javnog preduzeća "Vrbas - gas " za distribuciju prirodnog gasa Vrbas.

 

  • Cena pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa ("Službeni glasnik RS", br . 123/12 i 75/14) i to:

Kategorije

mesta

isporuke

Grupe

mesta isporuke

Tarifa

"energent"

 

(din/m 3)

Tarifa

"kapacitet"

 

(din/m 3/dan/ godina)

(1)

(2)

(3)

(4)

Kategorija 1

 

p < 6 bar

"Mala potrošnja"

("Mala potrošnja-domaćinstva" i "Mala potrošnja-ostali")

6,20

 

"Vanvršna potrošnja K1"

 

 

"Ravnomerna potrošnja K1"

3,95

135,63

"Neravnomerna potrošnja K1"

3,95

159 ,56

Kategorija 2

 

6 ≤ p ≤ 16 bar

"Vanvršna potrošnja K2"

3,51

101,93

"Ravnomerna potrošnja K2"

3,51

123,78

"Neravnomerna potrošnja K2"

3,51

145,62

  • Ova o dluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. oktobra 2014. godine.

 

Broj : 01- 1148 /2014
U Vrbasu, 5. septembra 2014. godine

Predsednik Nadzornog odbora
Vladimir Đurić

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat