Osnovni pojmovi gasne tehnike

Vrbasgas - Osnovni pojmovi

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa osnovnim pojmovima gasne tehnike. Pregledom podataka na ovom web site-u i uključenjem u program gasifikacije, većina gradjana će se sresti sa novim pojmovima i terminima. Neke značanije ćemo ukratko objasniti.


   Gas ili plin, dve reči za isti pojam sa kojima ce se gradjani susresti u zavisnosti od porekla literature ili izvedenih reči koje se upotrebljavaju u gasnoj tehnici. Gas je mešavina jedinjenja ugljenika i vodonika, a vrste gasa se razlikuju po preovladjujucem jedinjenju i po načinu nastanka. Mi ćemo koristiti prirodni gas, koji po klasifikaciji spada u drugu grupu sadrži oko 90% metana (CH4), oko 4% viših ugljovodonika (etan, propan, butan..), 5% nesagorivih gasova (azot, ugljen-dioksid). Donja toplotna moć prirodnog gasa se kreće u granicama od 33000-37000 kJ/m3 , ili 8000 kcal/N m3 ili 8,4-13,1 KWh/ m3.

   Tranzitni gasovodi za medjunarodni transport, sluze za transport velikih kolicina prirodnog gasa iz jedne u drugu ili više zemalja.

   Magistralni gasovod - mreža visokog pritiska (50 bara) sluzi za transport gasa unutar granica jedne zemlje ili veceg podrucja unutar zemlje, najcešce od mesta proizvodnje ili uvoza, odnosno od mesta preuzimanja do potrosackih centara ili velikih industrijskih potrošaca zakljucno sa glavnim GMRS. On je osnovni gasovod za transport prirodnog gasa, u našem slucaju to je gasovod od Gospodjinaca do Vrbasa, Kule, Sombora i Apatina. Magistralni gasovod je okosnica jedinstvenog tehnicko-tehnološkog sitema republike Srbije. Njime upravlja Naftna industrija Srbije odnosno NIS-GAS Novi Sad kao deo NIS-a za Vojvodinu i deo Srbije.

   Distributivni gasovod (lokalni gasovod srednjeg priliska (od 8-12 bara)) i gasno-distributivna mreza koja se od magistralnog gasovoda odvaja preko glavnih merno-regulacionih stanica i distribuira gas do velikih potrošaca (u našem slucaju su to: Vital, Carnex, Medela, široka potrošnja). Gasovod srednjeg pritiska je izraden od celicnih bešavnih cevi. Precnik cevi je razlicit i zavisi od gustine konzuma.

   Mreža niskog pritiska izradena je od polietilenskih cevi (PE) U kojima je pritisak 2-4 bara, a pocinje od memoregulacionih stanica siroke potrosnje i zavrsava se kucnim merno-regulacionim setom.

   Merno-regulaciona stanica (MRS) se ugraduje na mestima predaje prirodnog gasa vecim potrosacima ('Vital", "Carnex", siroka potrosnja). To je stanica opremljena aparaturom (ventil, zasun) i uredajima i opremom za merenje i regulaciju protoka (regulator pritiska i gasno brojilo) i uredajima sigurnosti, gde sa pritisak gasa snizava sa 8-12 bara na 2-4 bara.

   Odorizator je uredaj u MRS za široku potrošnju kojim se ubacuje merkaptan, neškodljivi gas, jakog i neprijatnog mirisa, koji ukazuje na prisustvo gasa. Proces odorizacije je proces omirišIjavanja prirodnog gasa.

   Kućni merno-regulacioni set (KMRS) se postavlja kod potrošaca (obicno natasadi) U metalnoj kutiji i sadrzi brojilo za ocitavanje utroška gasa (gasno brojilo, plinomer), regulator pritiska sa blokventilom i sigurnosnim ventilom, filterom za gas dovodnim ventilom. Tu se gas iz distributivne gradske mreze procisti (filtrira) i automatski smanjuje pritisak sa 2-4 bara na oko 25 milibara nadpritiska dovodi u kucnu instalaciju.

   Kućni prikilučak je cevovod od distributivne ulicne mreze do glavog ventila (gasne slavine) sa izolacionom prirubnicom na kucnom merno-regulacionom setu.

   Unutrašnja gasna instalacila počinje iza glavnog dovodnog ventila sa izolacionom prirubnicom U KMRS-u, a završava se na vrhu kanala za odvod produkata sagorevanja u atmosteru. Sastoji se od filtera za gas, gasnog brojila, ventila prikljucaka trošila gasa, zakljucno sa dimnjakom.
   Trošila gasa su uredjaji i aparati koji sluze u domacinstvu za grejanje prostorija i vode, kuvanje, pranje i slicno. Uredaji koji su veci potrošaci gasa su šporeti, peci, kotlovi, kamini, protocni bojleri, grejalice. Manji potrošaci su rešoi, frizideri, mašine za pranje veša.

   "Pilot" plamen je plamicak, manji od plamena svece, koji neprekidno gori (ne registruje se potrošnja), koji sluzi kod automatske regulacije da bi aktivirao gorionik. Umesto pilot plamena sluzi i elektricna varnica za paljenje gasa.

   Paljenje gasa se vrši pilot plamenom, šibicom ili varnicom. Temperatura paljenja gasa je 640' C. Da bi gas goreo, treba ventilacijom obezbediti kiseonik, a dimnjakom odvesti ugljen-dioksid i vodenu paru koja se oslobadja sagorevanjem. U kucnim trošilima gas razvija temperaturu od 1000-1400ºC.

   Stepen korisnosti je odnos iskorišćene i dovedene toplote trošila.

   Toplotni kapacitet trošila je količina toplote koje trošilo korisno daje i izražava se u kW ili kJ/sek.

   Standardni m3 gas je prirodni gas na temperaturi 15°C i 10123,25 mbara pritiska i donje toplotne moći Hd=33338 kJ/m3.

 

 
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat