Info i saopštenja

ОДЛУКА о висини трошкова прикључења типским прикључцима на систем за дистрибуцију природног гаса

На основу члана 268. став 2. и члана 261. став 1. тачка 7) Закона о енергетици (″Сл. гласник РС″, број 145/2014, 95/2018 - др. закон, 40/2021, 35/2023 - др. закон и 62/2023), а у вези са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса (″Сл. гласник РС″, бр. 42/2016 и 140/2022), и члана 35. Сатута ЈП Врбас гас Врбас (″Сл. лист општине Врбас″, број 8/2016), Надзорни одбор ЈП Врбас гас Врбас донео је

ОДЛУКУ
о висини трошкова прикључења типским прикључцима на систем за дистрибуцију природног гаса

 

I

Утврђује се висина трошкова прикључења типским прикључцима на систем за дистрибуцију природног гаса:

Ред.

број

Опис позиције

Износ у динарима

(без ПДВ-а)

незахтевни објекти (категорија А)

остали типски прикључци

1.

Трошкови изградње типског прикључка на већ изграђену мрежу за категорије типског прикључка:

1.1

Г-2,5

 

76.927,00

95.316,00

1.2

Г-4

 

76.889,00

95.277,00

1.3

Г-6

 

82.083,00

100.472,00

2.

Трошкови изградње типског прикључка ако се прикључак гради истовремено са изградњом мреже за категорије типског прикључка:

2.1

Г-2,5

 

61.542,00

76.253,00

2.2

Г-4

 

61.511,00

76.222,00

2.3

Г-6

 

65.666,00

80.377,00

3.

Јединични варијабилни трошак опреме и радова за сваки додатни метар преко граничне удаљености:

192,58

192,58

4.

Део трошкова система, јединствен за све дистрибутивне мреже за категорије типског прикључка:

4.1

Г-2,5

 

3.222,00

3.222,00

4.2

Г-4

 

4.833,00

4.833,00

4.3

Г-6

 

8.055,00

8.055,00

 

II

Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа Врбас-гас за дистрибуцију природног гаса Врбас број 01-1486/2021 од 30.11.2021. године.

 

III

Ова одлука се, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује у ″Службеном гласник РС″ и на интернет страници Јавног предузећа Врбас-гас за дистрибуцију природног гаса Врбас (www.vrbasgas.com), а примењује се истеком 30 дана од дана објављивања.

Број: 01-333/2024
У Врбасу, 28.03.2024. године

Председник Надзорног одборa
Драган Бешовић


ПРЕУЗМИ: 

 

Обавештење купцима - накнада за унапређење ЕЕ

Поштовани купци,

у складу са одредбама Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019-усклађени дин.изн., 156/2020-усклађени дин.изн., 15/2021-доп. усклађених дин.изн., 15/2023-усклађени дин.изн., 92/2023 и 120/2023-усклађени дин.изн.), почев од 01.01.2024. године на рачунима за испоручени природни гас ће се као основица накнаде за унапређење енергетске ефикасности узимати испоручена количина енергије, изражена у мерној јединици kWh, и обрачунаваће се по цени од 0,015 динара/kWh.

 

ЈП Врбас-гас Врбас

 

На основу члана 88. став 2. тачка 8) и члана 92. став 1. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/14, 95/18-др. закон, 40/21, 35/23-др. закон и 62/23) и члана 35. Статута Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас број 01-550/2016 од 02.06.2016. године, Надзорни одбор ЈП "Врбас-гас" Врбас, на седници од 11. септембра 2023. године, донео је

О Д Л У К У

О ЦЕНИ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ

1. Овом  одлуком утврђује се цена природног гаса за јавно снабдевање јавног снабдевача природног гаса – ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВРБАС-ГАС ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС.

2. Цена природног гаса за јавно снабдевање исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Службени гласник РС", бр. 75/2014, 105/2016, 108/2016-исправка, 29/2017, 78/2022 и 57/2023) и то:

Редни
број

Категорије
купаца

Групе
купаца

Тарифа
"енергент"
(дин/
kWh)

Тарифа
"капацитет"
(дин/kWh/дан/година)

Тарифа
"накнада по месту испоруке"
(дин/место испоруке/година)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Категорија 1
p < 6 bar

"Мала потрошња"

("Мала потрошња - домаћинства" и "Мала потрошња - остали")

4,66

2.005,62

2.

"Ванвршна потрошња К1"

4,43

6,43

2.005,62

3.

"Равномерна потрошња К1"

4,43

13,67

2.005,62

4.

"Неравномерна потрошња К1"

4,43

16,08

2.005,62

5.

Категорија 2
6 ≤ p  ≤ 16 bar

"Ванвршна потрошња К2"

4,39

7,58

20.056,19

6.

"Равномерна потрошња К2"

4,39

16,11

20.056,19

7.

"Неравномерна потрошња К2"

4,39

18,96

20.056,19

3. Ова одлука се, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује у "Службеном гласнику РС" и на интернет страници ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВРБАС-ГАС ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС, www.vrbasgas.com, и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС", а примењује се почев од 1. новембра 2023. године.

Број: 01-936/2023

У Врбасу, 11. септембра 2023. године

Председник Надзорног одбора
Драган Бешовић

 

ПРЕУЗМИ:

 

 

Obaveštenje

Javno preduzeće "Vrbas-gas" obaveštava građane Vrbasa da je danas tokom poslepodneva došlo do havarije na transportnom gasovodu JP "Srbijagas", zbog čega je potrošačima u Vrbasu obustavljena isporuka ovog energenta. Obustava će trajati do srede, 10. maja, u 13.00 časova.

 

На основу члана 88. став 2. тачка 8), у вези са чланом 89. став 7. и 92. став 1. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018-др. закон и 40/2021), члана 68. став 2. Уредбе о условима испоруке и снабдевања природним гасом ("Службени гласник РС", број 49/2022) и члана 35. Статута Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас број 01-550/2016 од 02.06.2016. године, Надзорни одбор JP VRBAS GAS VRBAS, на седници од 14. марта 2023. године, донео је

О Д Л У К У

О ЦЕНИ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ

1. Овом  одлуком утврђује се цена природног гаса за јавно снабдевање јавног снабдевача природног гаса – JAVNOG PREDUZEĆA VRBAS-GAS ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA VRBAS.

2. Цена природног гаса за јавно снабдевање исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Службени гласник РС", бр. 75/2014, 105/2016, 108/2016-исправка, 29/2017 и 78/2022) и то:

Редни
број

Категорије
купаца

Групе
купаца

Тарифа
"енергент"
(дин/
kWh)

Тарифа
"капацитет"
(дин/kWh/дан/година)

Тарифа
"накнада по месту испоруке"
(дин/место испоруке/година)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Категорија 1
p < 6 bar

"Мала потрошња"

("Мала потрошња - домаћинства" и "Мала потрошња - остали")

4,24

2.005,62

2.

"Ванвршна потрошња К1"

4,01

6,43

2.005,62

3.

"Равномерна потрошња К1"

4,01

13,67

2.005,62

4.

"Неравномерна потрошња К1"

4,01

16,08

2.005,62

5.

Категорија 2
6 ≤ p  ≤ 16 bar

"Ванвршна потрошња К2"

3,97

7,58

20.056,19

6.

"Равномерна потрошња К2"

3,97

16,11

20.056,19

7.

"Неравномерна потрошња К2"

3,97

18,96

20.056,19

3. Ова одлука се, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује у "Службеном гласнику РС" и на интернет страници JAVNOG PREDUZEĆA VRBAS-GAS ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA VRBAS, www.vrbasgas.com, и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС", а примењује се почев од 1. маја 2023. године.

Број: 01-286/2023
У Врбасу, 14. марта 2023. године

Председник Надзорног одбора
Драган Бешовић

 

ПРЕУЗМИ: Одлука о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање

 

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat