Broj: RB 01-795/2019
Datum: 02.08.2019. godine

Na osnovu člana 192. stav 1., tačka 1. a u vezi člana 15. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-odluka US, 113/17 i 95/18-autentično tumačenje), i člana 40. Statuta JP "Vrbas-gas" Vrbas, direktor Preduzeća donosi

 

PRAVILA POSLOVNOG PONAŠANjA ZAPOSLENIH
U JP "VRBAS-GAS " VRBAS

 

Uvodne odredbe

Cilj Pravila

Član 1.

Cilj ovih Pravila je da utvrdi standarde i pravila ponašanja zaposlenih u Javnom preduzeću "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas (u daljem tekstu: JP "Vrbas-gas"), u vezi sa radnom disciplinom i ispunjavanjem ugovornih i drugih obaveza zaposlenih.

Pravila se odnose na sve zaposlene i oni su dužni da u svom ponašanju primenjuju standarde propisane u ovom dokumentu. Ponašanje pojedinca na poslu nije privatna stvar, jer se prema ponašanju pojedinca donose se zaključci o celom Preduzeću, te predstavlja opšte prihvaćenu ličnu i profesionalnu obavezu svih zaposlenih, i kao takvo utiče i na ukupnu radnu atmosferu.

Obaveštavanje o Pravilima

 

Član 2.

Odredbe Pravila poslovnog ponašanja zaposlenih (u daljem tekstu: Pravila) obavezuju zaposlenog od trenutka kada potpiše izjavu da je upoznat sa odredbama Pravila, koja je data u prilogu.

Od tog trenutka zaposleni je dužan da se u svemu ponaša prema Pravilima.

 

Član 3.

Zaposleni je dužan da, u obavljanju poslova i zadataka, postupa zakonito, profesionalno, efikasno, nepristrasno, odgovorno i pošteno.

Zaposleni su u obavezi da se prilikom obavljanja poslova uzdrže od ponašanja koje može da dovede do pojave nepotizma, kronizma, klijentalizma i druge vrste stvarnog, mogućeg ili opaženog sukoba interesa.

U smislu stava 2 ovog člana pojedini izrazi imaju sledeće značenje:

 

 • "nepotizam" predstavlja pogodovanje licu koje se sa zaposlenim nalazi u srodstvu;
 • "kronizam" predstavlja pogodovanje licu koje se sa zaposlenim nalazi u prijateljskom odnosu;
 • "klijentalizam" predstavlja pogodovanje licu koje se sa zaposlenim nalazi u poslovnom odnosu;
 • "stvarni sukob interesa" predstavlja situaciju u kojoj zaposleni ima privatni interes koji utiče na njegovo postupanje prilikom vršenja službene dužnosti na način koji ugrožava javni interes;
 • "mogući sukob interesa" predstavlja situaciju u kojoj zaposleni ima privatni interes koji može da utiče na njegovo postupanje prilikom vršenja dužnosti na način koji ugrožava javni interes;
 • "opaženi sukob interesa" predstavlja situaciju u kojoj zaposleni ima privatni interes koji izgleda kao da utiče na njegovo postupanje prilikom vršenja dužnosti na način koji ugrožava javni interes.

 

Član 4.

Zaposleni je dužan da neposredno nakon sklapanja ugovora o radu ili stupanja na funkciju u instituciji potpiše: izjavu o obavljanju posla po osnovu ugovora o delu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova ili dopunskog rada u nekom drugom pravnom licu; izjavu da je osnivač ili vlasnik privrednog društva ili javne službe; izjavu da obavlja samostalnu delatnost u smislu zakona kojim se uređuje preduzetništvo; izjavu da vrši funkciju upravljanja, nadzora ili zastupanja privatnog ili državnog kapitala u privrednom društvu, privatnoj ustanovi ili drugom pravnom licu.

Zaposleni je dužan da u toku radnog odnosa ili vršenja funkcije u toj instituciji bez odlaganja (čim ovakva situacija nastane) potpiše: izjavu o obavljanju posla po osnovu ugovora o delu, ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova ili dopunskog rada u nekom drugom pravnom licu; izjavu da je osnivač ili vlasnik privrednog društva ili javne službe; izjavu da obavlja samostalnu delatnost u smislu zakona kojim se uređuje preduzetništvo; izjavu da vrši funkciju upravljanja, nadzora ili zastupanja privatnog ili državnog kapitala u privrednom društvu, privatnoj ustanovi ili drugom pravnom licu.

 

Posledica povrede Pravila

Član 5.

Ponašanje zaposlenog suprotno Pravilima predstavlja povredu radne discipline, odnosno povredu radne obaveze i povlači za sobom odgovornost zaposlenog regulisanu Pravilnikom o radu Preduzeća i Zakonom o radu RS.

 

Pravila ponašanja

Radna disciplina

Član 6.

Zaposleni je dužan da na posao dolazi na vreme, ne napušta radno mesto bez potrebe i bez najave, da se pridržava zadatih rokova, da posao uvek obavlja na najbolji mogući način i da prilikom obavljanja poslova sledi uputstva i utvrđene procedure.

Svi zaposleni su dužni da u obavljanju poslova postupaju profesionalno, odgovorno, marljivo i istrajno, nastojeći da sve teškoće na radu i u vezi sa radom reše na odgovarajući način, koji je u skladu sa postupcima planiranim za tu vrstu posla.

U slučaju da zbog privremeno smanjene sposobnosti, ličnih problema ili nekog drugog razloga, zaposleni ne može da odgovori svojim obavezama na poslu, dužan je o tome da obavesti direktora, koji će vanredne situacije i lične probleme u kojima se našao zaposleni nastojati da uskladi sa potrebama posla, a sve u skladu sa moralnim i profesionalnim normama i opšte prihvaćenim vrednostima.

 

Očuvanje ugleda Preduzeća

 

Član 7.

Zaposleni je dužan da svojim ponašanjem na poslu i izvan njega, očuva i podstakne poverenje javnosti u zaposlene u JP "Vrbas-gas" i u zakonit, nepristrasan i efikasan rad JP "Vrbas-gas".

 

Zakonitost i nepristrasnost u radu

Član 8.

Zaposleni je obavezan da obavlja svoje poslove u okviru ovlašćenja koje su mu poverena i usladu sa zakonom i drugim propisima, nepristrasno i prema pravilima struke.

Zaposleni ne sme da se u privatnom životu ponaša tako da postane prijemčiv uticaju drugih, koji bi mogao da se odrazi na zakonito i nepristrasno obavljanje njegovih poslova.

 

Politička neutralnost

Član 9.

Zaposleni je dužan da se u obavljanju svojih poslova pridržava načela političke neutralnosti. On ne sme da u službenim prostorijama JP "Vrbas-gas" nosi i ističe obeležja političkih stranaka, niti njihov propagandni materijal. Zaposleni ne sme da utiče na politička uverenja drugog zaposlenog u JP "Vrbas-gas".

 

Zaštita javnog interesa

Član 10.

Zaposleni je dužan da u vezi sa obavljanjem svojih poslova isključivo vodi računa o javnom interesu. On pri tome ne sme da se ponaša na način koji može da ga dovede u moralnu ili pravnu obavezu da uzvrati uslugu nekom fizičkom ili pravnom licu.

Zaposleni je dužan da o svakom pritisku ili nepriličnom uticaju kome je izložen u vezi sa obavljenjem posla, odmah pismeno obavesti neposredno pretpostavljenog.

 

Sprečavanje sukoba interesa

Član 11.

Zaposleni u JP "Vrbas-gas" ne sme da dopusti da njegov privatni interes dođe u sukob s javnim interesom u vezi sa obavljanjem njegovih poslova.

On je dužan da vodi računa o stvarnom ili mogućem sukobu interesa, a čim posumnja da neko njegovo činjenje ili nečinjenje može da izazove sukob interesa, treba odmah da o tome zatraži mišljenje direktora JP "Vrbas-gas" ili lica koje direktor JP "Vrbas-gas" na to ovlasti.

 

Primanje poklona

Član 12.

Zaposleni ne sme da u vezi sa obavljanjem svojih poslova primi poklon, bilo kakvu uslugu ili drugu korist za sebe ili s njim povezano lice, izuzev protokolarnog poklona manje vrednosti.

Kao poklon, usluga i druga korist smatraju se novac, stvari, prava ili usluge koje su učinjene bez odgovarajuće naknade i svaka korist koja je data ili obećana zaposlenom ili s njim povezanom licu u vezi sa obavljanjem njegovih poslova, lično ili preko drugog lica.

Protokolarni poklon manje vrednosti je poklon čija vrednost ili uticaj ne može da utiče na nepristrasno i zakonito obavljanje poslova zaposlenog.

Funkcioner može da primi prigodni ili protokolarni poklon čija vrednost ne prelazi 5% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, odnosno prigodne poklone čija ukupna vrednost u kalendarskoj godini ne premašuje iznos od jedne prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji.

Zaposleni kome je ponuđen poklon, usluga ili druga korist, koju po Pravilima ne sme da primi, dužan je da ih odbije, odnosno da uručeni poklon vrati, da preduzme radnje radi identifikacije lica koje mu je ponudilo poklon, uslugu ili drugu korist, da po mogućnosti pronađe svedoke i da odmah, a najkasnije u roku od 24 sata o tome sačini službenu zabelešku i obavesti neposredno pretpostavljenog. Ako je zaposleni u nedoumici da li ponuđeni poklon može da se smatra protokolarnim poklonom manje vrednosti, dužan je da o tome zatraži mišljenje neposredno pretpostavljenog.

 

Pojam povezanog lica

Član 13.

Kao povezano lice sa zaposlenim smatraju se njegov supružnik ili vanbračni partner, krvni srodnik zaposlenog u pravoj liniji, odnosno u pobočnoj liniji, zaključno s drugim stepenom srodstva, usvojitelj ili usvojenik zaposlenog i svako drugo fizičko ili pravno lice, koji se po drugim osnovama i okolnostima mogu opravdano smatrati interesno povezanim sa zaposlenim.

 

Odnos prema imovini

Član 14.

Svi zaposleni moraju da se odnose prema imovini pažljivo i odgovorno. Sva imovina može se koristiti jedino i isključivo u poslovne svrhe u ime i za račun JP "Vrbas-gas".

U imovinu ulaze:

 

 1. kompjuterska oprema i delovi,
 2. foto oprema,
 3. sistemi veze i telekomunikaciona oprema,
 4. alati, pribor i druga oprema,
 5. kancelarijska oprema i potrošna kancelarijska roba,
 6. vozila,
 7. softver i drugi elektronski proizvodi,
 8. prava, ideje i znanja,
 9. informacije i dokumentacija,
 10. literatura,
 11. promotivni materijali i reference.

 

 

Navedenu imovinu u celini, a ni u delovima, nije dozvoljeno iznositi iz poslovnih prostorija Preduzeća ili sa elektronskih skladišta (servera, baza, cđa i sl.) bez izričitog odobrenja direktora. Iznošenje imovine kao i njeno korišćenje u druge svrhe bez izričitog odobrenja direktora će se smatrati za postupak koji ima za cilj otuđenje opreme ili sticanje ličnih koristi i rezultiraće najstrožijim disciplinskim merama.

Ukoliko se elektronski oblici imovine i prava (informacije, dokumentacija, softver, delovi koda i sl.) koriste na drugim mestima van Preduzeća, a u ime i za račun JP "Vrbas-gas" (a po izričitom odobrenju direktora ili lica koje direktor JP "Vrbas-gas" za to ovlasti), nakon upotrebe, dorade i slično moraju se obrisati, reinstalirati ili drugim radnjama u potpunosti onemogućiti njihovo dalje korišćenje.

Oštećenje, gubitak, nesavesno ponašanje ili bilo koji drugi postupak zaposlenog koji ima kao posledicu smanjenje vrednosti ili uništavanje imovine će se od zaposlenog nadoknaditi u punom iznosu.

 

Postupanje sa informacijama

Član 15.

Zaposleni ne može da pri obavljanju svojih poslova zahteva pristup informacijama koje mu nisu potrebne za rad, a informacije koje su mu dostupne dužan je da koristi na propisani način.

Zaposleni ne sme neovlašćeno da saopštava informacije do kojih je došao u vezi sa obavljanjem svojih poslova.

Zaposleni ne sme da u privatne svrhe koristi informacije koje su mu službeno dostupne da bi stekao pogodnosti za sebe ili s njim povezano lice.

 

Zaštita privatnosti

Član 16.

Zaposleni ne sme da iznosi lične podatke iz evidencija koje se vode o drugom zaposlenom u JP "Vrbas-gas", izuzev u zakonom predviđenim slučajevima.

 

Ophođenje sa strankama

Član 17.

Zaposleni je dužan da u ophođenju sa strankama, korisnicima usluga i poslovnim partnerima: postupa profesionalno, ljubazno i pristojno; pokaže zainteresovanost i strpljenje, posebno s neukom strankom; blagovremeno i tačno daje podatke i informacije, prema zakonu i drugom propisu; pruža pomoć i daje informacije o organima koji su nadležni za postupanje po zahtevima, ako JP "Vrbas-gas" za njih nije nadležano; daje informacije o pravnim sredstvima za zaštitu prava i interesa stranaka; rukovodi se načelom jednakosti i ne daje privilegije zavisno od bilo kakvih svojstava i ličnih osobina stranke; s posebnom pažnjom postupa prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s posebnim potrebama; poštuje ličnost i dostojanstvo stranke.

Sve probleme koji nastanu u poslu i u vezi realizacije poslova za koje je JP "Vrbas-gas" osnovano, zaposleni je dužan da rešava uz konsultacije sa svojim pretpostavljenima, a nikako sa strankama i korisnicima usluga.

Nije dozvoljeno o svojim pretpostavljenima, kolegama i saradnicima izražavati se negativno pred strankama ili korisnicima usluga.

 

Ophođenje s pretpostavljenim i drugim zaposlenima

Član 18.

Zaposleni je obavezan da se s dužnom pažnjom i poštovanjem odnosi prema pretpostavljenima i drugim zaposlenima.

Zaposleni je dužan da u odnosu sa zaposlenima u drugim organima i organizacijama ostvari potrebnu saradnju, ne ometa proces rada, pospešuje profesionalne odnose i radnu atmosferu i izbegava radnje koje bi imale štetne posledice po ugled JP "Vrbas-gas".

 

Standardi odevanja na radu

Član 19.

Zaposleni je dužan da se na radu prikladno i uredno odeva, primereno nadležnostima JP "Vrbas-gas", i da načinom odevanja ne narušava ugled JP "Vrbas-gas" ili izražava političku, versku ili drugu ličnu pripadnost, koja bi mogla da dovede u sumnju njegovu nepristrasnost i neutralnost.

 

Zabrana psihološkog terora na radu (zabrana mobinga)

Član 20.

Zabranjen je psihološki teror na radu. Psihološki teror je poseban oblik ponašanja kojim pretpostavljeni, drugi zaposleni ili grupa zaposlenih učestalo psihički zlostavljaju zaposlenog, i kome je cilj ili posledica degradacija radnih uslova zaposlenog, pri čemu to može da ugrozi ljudska prava, dostojanstvo, fizičko ili mentalno zdravlje zaposlenog ili da kompromituje njegovu profesionalnu budućnost.

Psihološki teror na radu ogleda se u nekorektnom odnosu (davanju preteranih radnih zadataka i sl.), stalnim pritiscima, ponižavanju, ismejavanju, izvrgavanju ruglu, klevetama, zajedljivim komentarima o znanju, iskustvu ili statusu zaposlenog, stvaranju glasina, laži, insinuacija, direktnom diskreditovanju i sl.

Zaposleni koji smatra da je izložen psihološkom teroru dužan je da to pismeno prijavi direktoru JP "Vrbas-gas" ili licu koje direktor za to ovlasti.

 

Zaštita standarda ponašanja

Član 21.

Zaposleni koji smatra da se od njega ili drugog zaposlenog traži ponašanje koje je suprotno Pravilima, dužan je da o tome odmah pismeno obavesti direktora JP "Vrbas-gas" ili lice koje direktor za to ovlasti.

Zaposleni zbog toga ne sme biti stavljen u nepovoljniji položaj od drugih zaposlenih u JP "Vrbas-gas".

Zaposleni koji se usprotivio psihološkom teroru na radu, ili o njima svedočio u disciplinskom ili drugom postupku, zbog toga ne sme da bude stavljen u nepovoljniji položaj od drugih zaposlenih u JP "Vrbas-gas".

 

Objavljivanje na Veb sajtu

 

Član 22.

Ova Pravila poslovnog ponašanja objavljuju se na zvaničnom Veb sajtu JP "Vrbas-gas" Vrbas.

 

 

Završne odredbe

Član 23.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja kada prestaju da važe Pravila poslovnog ponašanja zaposlenih u JP "Vrbas-gas" Vrbas broj RB 01-112/2012 od 01.02.2012. godine.

 

 

U Vrbasu, 2. avgust 2019. godine

Direktor JP "Vrbas-gas" Vrbas
Radislav Bjelica

  
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat