OBAVEŠTENJE - NORMATIV TROŠKOVA

Broj: RB 01 -1672/2012
Datum: 30.11.2012. godine

Na osnovu člana 132. Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS" br. 57/2011, 80/2011 i 93/2012), Metodologije za određivanje troškova priključenja na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa ("Sl.glasnik RS" broj 77/2012) i člana 12. Statuta Javnog preduzeća ″Vrbas-gas″ za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, Upravni odbor je na sednici održanoj dana 30.11.2012. godine doneo sledeću

O D L U K U

kojom se usvaja Normativ troškova priključenja tipskih priključaka Javnog preduzeća ″Vrbas-gas″ za distribuciju prirodnog gasa Vrbas za 2013. godinu.

Rekapitulacija troškova priključenja (Ttpi) po kategorijama tipskih priključaka:

R. br.

TROŠAK

Jed. mere

Iznos

NAPOMENA

1.

Troškovi izgradnje tipskog priključka sa KMRS (bez popusta i DTS), ako se priključak gradi nakon prvog puštanja gasa u mrežu (TItpi), za kategorije tipskog priključka:

1.1

G-2,5

din.

71,141

1.2

G-4

din.

72,533

1.3

G-6

din.

80,653

2.

Troškovi izgradnje tipskog priključka sa KMRS (bez popusta i DTS), ako se priključak gradi istovremeno sa izgradnjom mreže, za kategorije tipskog priključka:

Za izgradnju zajedno sa mrežom, pre prvog puštanja gasa u mrežu, troškovi iz 1 se umanjuju za 20%.

2.1

G-2,5

din.

56,913

2.2

G-4

din.

58,026

2.3

G-6

din.

64,522

3.

Jedinični varijabilni trošak opreme i radova koji se naplaćuje za svaki dodatni metar preko granične udaljenosti

din/m

843.18

4.

Deo troškova sistema (DTS)

4.1

ako je DTS jedinstven za sve mreže operatora sistema, za kategorije tipskog priključka:

4.1.1

G-2,5

din.

4,076

4.1.2

G-4

din.

6,114

4.1.3

G-6

din.

10,189

4.2

ako je DTS različit za svaku mrežu OS, za konkretnog korisnika se DTS obračunava prema Tabeli 6. - Vrednosti DTS po mrežama p < 6 bar

5.

Datum početka primene prikazanih troškova

datum

01.01.2013

Ukupni trošak priključenja (Ttpi) jednak je zbiru troškova odgovarajućih pozicija za konkretnog korisnika.

Imajući u vidu poslovnu politiku, koja ima za cilj stimulisanje priključenja na postojeću distributivnu gasnu mrežu, vodeći računa o cenama prirodnog gasa, troškovi priključenja tipskih priključaka za gotovinsko plaćanje, bez PDV-a, se usvajaju na sledećem nivou:

G-2,5 61.000,00 dinara
G-4 64.000,00 dinara
G-6 75.000,00 dinara

 

Troškovi priključenja tipskih priključaka za plaćanje na 12 mesečnih rata, bez PDV-a, se usvajaju na sledećem nivou:

G-2,5 75.000,00 dinara
G-4 79.000,00 dinara
G-6 91.000,00 dinara

 

Usvojeni troškovi priključenja tipskih priključaka primenjuju se poveč od 01.01.2013. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

U Vrbasu, 30.11.2012. godine

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA JP VRBAS-GAS″ VRBAS

ŽELJKO MILOVIĆ

 

 
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat