ОДЛУКA о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса

На основу члана 268. став 2. и члана 261. тачка 7) Закона о енергетици (″Сл. гласник РС″, број 145/2014, 95/2018 - др. закон и 40/2021) и члана 35. Сатута ЈП Врбас гас Врбас (″Сл. лист општине Врбас″, број 8/2016), Надзорни одбор ЈП Врбас гас Врбас донео је

ОДЛУКУ

о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса

I

Утврђује се висина трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса:

Ред.

број

Опис позиције

Износ

у динарима

(без ПДВ-а)

1.

Трошкови изградње типског прикључка на већ изграђену мрежу за категорије типског прикључка:

1.1

Г-2,5

72.968,00

1.2

Г-4

72.968,00

1.3

Г-6

77.438,00

2.

Трошкови изградње типског прикључка ако се прикључак гради истовремено са изградњом мреже за категорије типског прикључка:

2.1

Г-2,5

58.374,00

2.2

Г-4

58.374,00

2.3

Г-6

61.950,00

3.

Јединични варијабилни трошак опреме и радова за сваки додатни метар преко граничне удаљености:

375,64

4.

Део трошкова система, јединствен за све дистрибутивне мреже за категорије типског прикључка:

4.1

Г-2,5

3.793,00

4.2

Г-4

5.689,00

4.3

Г-6

9.481,00

Висина трошкова прикључења не обухвата трошкове пројектовања и прибављања потребне документације за изградњу типског прикључка, а који сноси странка.

II

Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа Врбас-гас за дистрибуцију природног гаса Врбас број 01-1180/2020 од 30.11.2020. године.

Ова одлука се, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује на интернет страници Јавног предузећа Врбас-гас за дистрибуцију природног гаса Врбас (www.vrbasgas.com), а примењује се истеком 30 дана од дана објављивања.

Број: 01-1486/2021
У Врбасу, 30.11.2021. године

Председник Надзорног одборa
Драган Бешовић

Преузми: Сагласност на Одлуку о висини трошкова прикључења

 

 

 
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat