Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje sa primenom od 1. juna 2016. godine

Na osnovu člana 88. stav 2. tačka 8) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj  145/14) i  člana 35. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, Nadzorni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas, na sednici od 19. maja 2016. godine, doneo je

ODLUKU

O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANjE

1.    Ovom  odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje malih kupaca i domaćinstava  javnog snabdevača prirodnog gasa – Javno preduzeće "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas iz Vrbasa.
2.    Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za  javno snabdevanje ("Službeni glasnik RS", broj 75/14) i to:

Kategorije kupaca

Grupe kupaca

Tarifa "energent " (din /m3)

Tarifa "kapacitet"

(din /m3/ dan / godina)

Tarifa

"naknada po mestu isporuke" (din / mesto isporuke / godina)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kategorija 1

 

p < 6 bar

" Mala potrošnja "

("Mala potrošnja - domaćinstva" i "Mala potrošnja - ostali")

33,13

 

2.005,62

" Vanvršna potrošnja К1"

 

 

 

" Ravnomerna potrošnja К1"

30,88

135,63

2.005,62

" Neravnomerna potrošnja К1"

30,88

159,56

2.005,62

Kategorija 2

 

6 ≤ p ≤ 16 bar

" Vanvršna potrošnja К2"

30,44

101,93

20.056,19

" Ravnomerna potrošnja К2"

30,44

123,78

20.056,19

" Neravnomerna potrošnja К2"

30,44

145,62

20.056,19

3.    Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje od 1. juna 2016. godine.

Broj: 01-504/2016
U Vrbasu, 19. maja 2016. godine

Predsednik Nadzornog odbora
Vladimir Đurić

Prilog:

 
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat