Број: НО 01-1347/2015
Датум: 24.12.2015. године

На основу члана 261.Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), Методологије за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС" број 77/12) и члана 35. Статута Јавног предузећа ″Врбас-гас″ за дистрибуцију природног гаса Врбас, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 24.12.2015. године донео следећу

О Д Л У К У

којом се усваја Норматив трошкова прикључења типских прикључака Јавног предузећа ″Врбас-гас″ за дистрибуцију природног гаса Врбас за 2016. годину.
Рекапитулација трошкова прикључења (Ттпи) по категоријама типских прикључака:

Ред.
број

Трошaк

 

Јед.
мере

Износ

Н А П О М Е Н А

А - Трошкови изградње прикључка - ТИтпи за граничну удаљеност, по категоријама типског прикључка:

Збир трошкова пројектовања и геодетског снимања, набавке уређаја, опреме, материјала, радова, стручних и оперативних послова.

А1 - прикључење на већ изграђену мрежу

1.

Трошкови прикључења (ТИтпи)

 

 

 

1.1

Г- 2,5

дин.

96 . 154

 

1.2

Г- 4

дин.

97 . 154

 

1.3

Г- 6

дин.

102 . 214

 

А2 - прикључење које се изводи истовремено са изградњом мреже

2.

Трошкови прикључења

 

 

За изградњу заједно са мрежом, пре првог пуштања гаса у мрежу, трошкови из А1-1 се умањују за 20%.

2.1

Г- 2,5

дин.

76 . 923

2.2

Г- 4

дин.

77 . 723

2.3

Г- 6

дин.

81 . 771

Б - Јединични варијабилни трошак опреме и радова (ЈВТ) који се наплаћује за сваки додатни метар преко граничне удаљености

3.

Јединични варијабилни трошак опреме и радова

дин/m

1 . 469

 

В - Део трошкова система (ДТСтпи), по категоријама типског прикључка:

4.

Део трошкова система (ДТС)

4.1

ако је ДТС јединствен за све мреже оператора система

 

 

 

4.1.1

Г- 2,5

дин.

3 . 833

 

4.1.2

Г- 4

дин.

5 . 750

 

4.1.3

Г- 6

дин.

9 . 583

 

4.2

aко је ДТС различит за сваку мрежу ОС, за конкретног корисника се ДТС обрачунава према

табели "6. - Вредности ДТС по мрежама p< 6 bar"

 

5.

Датум почетка примене приказаних трошкова

датум

01.01.2016.

 

Укупни трошак прикључења (Ттпи) једнак је збиру трошкова одговарајућих позиција за конкретног корисника.

Имајући у виду пословну политику, која има за циљ стимулисање прикључења на постојећу дистрибутивну гасну мрежу, водећи рачуна о ценама природног гаса, трошкови прикључења типских прикључака за готовинско плаћање, без ПДВ-а, се усвајају на следећем нивоу:

  • Г-2,5 81.000,00 динара
  • Г-4 83.000,00 динара
  • Г-6 91.000,00 динара

Трошкови прикључења типских прикључака за плаћање на 12 месечних рата, без ПДВ-а, се усвајају на следећем нивоу:

  • Г-2,5 100.000,00 динара
  • Г-4 103.000,00 динара
  • Г-6 112.000,00 динара

Усвојени трошкови прикључења типских прикључака примењују се повеч од 01.01.2016. године.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Врбасу, 24.12.2015. године

 

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП ″ВРБАС-ГАС″ ВРБАС
Ђурић Владимир, дипл.маш.инж.

 
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat