Broj: RB 01 -1702/2013
Datum: 26.12.2013. godine

Na osnovu člana 132. Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS" br. 57/2011, 80/2011 i 93/2012), Metodologije za određivanje troškova priključenja na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa ("Sl.glasnik RS" broj 77/2012) i člana 35. Statuta Javnog preduzeća ″Vrbas-gas″ za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, Nadzorni  odbor je na sednici održanoj dana 26.12.2013. godine doneo sledeću

O D L U K U

kojom se usvaja Normativ troškova priključenja tipskih priključaka Javnog preduzeća ″Vrbas-gas″ za distribuciju prirodnog gasa Vrbas za 2014. godinu.

Rekapitulacija troškova priključenja (Ttpi) po kategorijama tipskih priključaka:

Red.
broj

Trošak

Jed.
mere

Iznos

N A P O M E N A

A - Troškovi izgradnje priključka - TItpi za graničnu udaljenost, po kategorijama tipskog priključka:

Zbir troškova projektovanja i geodetskog snimanja, nabavke uređaja, opreme, materijala, radova, stručnih i operativnih poslova.

A1 - priključenje na već izgrađenu mrežu

1.

Troškovi priključenja (TItpi)

 

 

 

1.1

G-2,5

din.

76,579

 

1.2

G-4

din.

77,948

 

1.3

G-6

din.

84,788

 

A2 - priključenje koje se izvodi istovremeno sa izgradnjom mreže

2.

Troškovi priključenja

 

 

Za izgradnju zajedno sa mrežom, pre prvog puštanja gasa u mrežu, troškovi iz A1-1 se umanjuju za 20%.

2.1

G-2,5

din.

61,263

2.2

G-4

din.

62,358

2.3

G-6

din.

67,831

B - Jedinični varijabilni trošak opreme i radova (JVT) koji se naplaćuje za svaki dodatni metar preko granične udaljenosti

3.

Jedinični varijabilni trošak opreme i radova

din/m

961.82

 

V - Deo troškova sistema (DTStpi), po kategorijama tipskog priključka:

4.

Deo troškova sistema (DTS)

4.1

ako je DTS jedinstven za sve mreže operatora sistema

 

 

 

4.1.1

G-2,5

din.

3,968

 

4.1.2

G- 4

din.

5,951

 

4.1.3

G- 6

din.

9,919

 

4.2

ako je DTS različit za svaku mrežu OS, za konkretnog korisnika se DTS obračunava prema

tabeli "6. - Vrednosti DTS po mrežama p< 6 bar"

 

 

5.

Datum početka primene prikazanih troškova

datum

01.01.2014.

 

Ukupni trošak priključenja (Ttpi) jednak je zbiru troškova odgovarajućih pozicija za konkretnog korisnika.

 

Imajući u vidu poslovnu politiku, koja ima za cilj stimulisanje priključenja na postojeću distributivnu gasnu mrežu, vodeći računa o cenama prirodnog gasa, troškovi priključenja tipskih priključaka za gotovinsko plaćanje, bez PDV-a, se usvajaju na sledećem nivou:
  • G-2,5 65.000,00 dinara
  • G-4 68.000,00 dinara
  • G-6 78.000,00 dinara
Troškovi priključenja tipskih priključaka za plaćanje na 12 mesečnih rata, bez PDV-a, se usvajaju na sledećem nivou:
  • G-2,5 81.000,00 dinara
  • G-4 84.000,00 dinara
  • G-6 95.000,00 dinara
Usvojeni troškovi priključenja tipskih priključaka primenjuju se poveč od 01.01.2014. godine.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
U Vrbasu, 26.12.2013. godine
PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
JP ″VRBAS-GAS″ VRBAS
Đurić Vladimir, dipl.maš.inž.
 
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat