Procedura uvodjenja gasa

Vrbasgas - Naslovna strana

Odlukom da koristite prirodni gas u Vašem domaćinstvu ste se opredelili za ugodan, efikasan i ekonomičan način grejanja, dobijanja tople sanitarne vode i pripremanja hrane. Međutim, budući da je prirodni gas u smeši sa vazduhom čak i eksplozivan, aktivnosti vezane za uvođenje gasa u domaćinstvo moraju strogo da slede utvrđenu proceduru uz striktno poštovanje odgovarajućih tehničkih propisa. Ukratko, procedura koja vam predstoji je sledeća:


POTPISIVANJE UGOVORA SA DISTRIBUTEROM GASA

  • Podnošenje zahteva za izdavanje energetske saglasnosti. U zahtevu se definišu gasna trošila sa nazivnom snagom i karakteristikama istih. U prilogu zahteva se dostavljaju Izvod iz zemljišne knjige i Kopija plana,
  • Predstavnika distributera gasa (projektanta) angažuje investitor i u dogovoru s njim definiše projektni zadatak za projekat unutrašnje gasne instalacije. U slučaju da se raspolaže sa građevinskim projektom objekta potrebno ga je dati na uvid projektantu, što znatno ubrzava proceduru izrade projekta,
  • Izdaje se energetska saglasnost za potrebnu količinu gasa i pristupa se sklapanju Ugovora o izgradnji kućnog gasnog priključka.

Nakon razmatranja zahteva i pozitivnog rešenja, sledi potpisivanje rešenja o priključivanju na gradski distributivni gasovod i uplaćivanje odgovarajućih troškova.

 

CENA KUĆNOG GASNOG PRIKLJUČKA

 

CENOVNIK priključenja na distributivnu gasnu mrežu za tipske priključke možete pogledati OVDE .

 


IZRADA I PREUZIMANJE PROJEKTA

Na vaš poziv projektant dolazi u vaše domaćinstvo i u dogovoru sa vama izrađuje projekat unutrašnje gasne instalacije. U slučaju da raspolažete sa građevinskim projektom kuće potrebno ga je dati na uvid projektantu, što znatno ubrzava proceduru izrade projekta. Posebno skrećemo pažnju da je dužnost vlasnika domaćinstva da u okviru svojih mogućnosti i sam pre dolaska projektanta pažljivo razmisli o budućem uvođenju gasa i da sve postojeće ideje i sugestije u vezi sa postavljanjem gasnih uređaja predloži projektantu prilikom njegove posete. Na taj način će se izbeći eventualni nesporazumi, jer se svaka naknadna izmena projekta plaća (prva izrada projekta je već uplaćena u ceni priključenja na gradski gasovod).
Nakon završetka izrade projekta (u proseku 10-15 dana), vlasnik domaćinstva ga može preuzeti u prostorijama JP”Vrbas-gas”.IZBOR IZVOĐAČA RADOVA I IZVOĐENJE RADOVA
Nakon preuzimanja projekta unutrašnje gasne instalacije, vlasnik domaćinstva se opredeljuje za izvođača radova. Kućni gasni priključak na gradsku distributivnu mrežu izvodi Distributer gasa, dok radove na postavljanju kućnog merno-regulacionog seta i unutrašnje gasne instalacije, koja obuhvata cevni razvod i gasne uređaje sa rešavanjem odvoda produkata sagorevanja, vrši izvođač. Ove radove može izvesti samo jedna od akreditovanih firmi od strane Distributera gasa. Dozvoljena je ugradnja samo novih i atestiranih uredjaja i opreme.


PUŠTANJE U RAD
Posle završetka radova komisija za tehnički pregled dolazi na lice mesta i nakon što se uveri da su radovi izvedeni prema projektu i u skladu sa propisima i da vlasnik domaćinstva ima uverenje o ispravnosti dimnjaka izdato od ovlašćene dimničarske službe, izdaje dozvolu za korišćenje gasa. Istom prilikom specijalista proverava ispravnost dimne instalacije, a serviser pušta uređaje u rad.

 

 
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat